Rekreační řád

Město Hroznětín

Rekreační řád Velký Rybník

Zastupitelstvo města Hroznětína na základě ustanovení §35, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a následujících doplňků, schválilo dne 19. 12. 2011 tento rekreační řád.

I.

Každý návštěvník rekreační oblasti Velký Rybník je povinen vedle všeobecně platných předpisů, zejména bezpečnostních, pořádkových a hygienických, dodržovat dále stanovená pravidla chování návštěvníků v rekreační oblasti.

II.

Rekreační oblast se rozkládá v katastru města Hroznětín.

III.

Veřejně přístupné rekreační plochy

1. Je dovoleno:

1.1 vyhrazených rekreačních ploch užívat jen k obvyklým rekreačním účelům, pro něž jsou určeny

2. Je zakázáno:

2.1 působit nadměrný hluk, chovat se neukázněně

2.2 poškozovat společenská zařízení sloužící k všeobecnému užívání

2.3 volně odhazovat odpadky

2.4 rozdělávat ohně ve volné přírodě

2. Každý je povinen:

3.1 jednat a chovat se tak, jak to odpovídá pravidlům slušnosti a ohleduplnosti

3.2 dbát čistoty a pořádku

3.3 odpadky ukládat je do určených sběrných nádob

IV.

Vodní plocha rybníka

Velký Rybník je nehlídanou technicko - vodní nádrží, na níž je povolena rekreační a sportovní činnost na vlastní nebezpečí. Přitom je nutno dodržovat dále stanovené podmínky.

1. Je dovoleno:

1.1. dětem do 10-ti let vstupovat do vody jen pod dohledem dospělé osoby

1.2 dětem do 15-ti let užívat na rybníku plavidla jen v doprovodu dospělé osoby

1.3 po zamrznutí vodní hladiny na ledovou plochu vstupovat jen za zvláště tuhé zimy, je-li led zcela souvislý a pevný. Pobyt na ledě je vždy na vlastní nebezpečí.

1.4 provádět sportovní činnost na zamrzlém rybníce jen pokud nebude ohrožena bezpečnost ostatních návštěvníků

2. Není dovoleno:

2.1 vzájemně se potápět, vhazovat druhého do vody, bezdůvodně volat o pomoc

2.2 do rybníka a jeho přítoku vylévat splašky, odhazovat odpadky ani vhazovat různé předměty, které by mohly ohrozit jakost či zdravotní nezávadnost vody, popřípadě ohrozit či omezit koupající se osoby

2.3 koupat se osobám podnapilým

2.4 používat plavidla na motorový pohon (spalovací motory )

2.5 používat mycích a saponátových prostředků při koupání

2.6 koupat psy a plavit koně v rybníce v prostoru veřejné pláže na pozemku p.p.č. 2587/1 v k.ú. Hroznětín

3. Každý je povinen

3.1 při provozu sportovních a rekreačních plavidel dbát zvýšené opatrnosti

3.2 před blížící se bouří a za silného větru se s plavidlem ihned vrátit do přístaviště, nebo okamžitě přistát na nejbližším vhodném místě

V.

Příroda a les

Les je přístupný všem návštěvníkům rekreační oblasti. Tam kde jsou v lese zřízeny cesty a pěšinky, a to též v chatové oblasti, je nutno používat těchto cest a pěšin. Při pohybu ve volné přírodě je třeba zachovávat klid, pořádek a nerušit ostatní nadměrným hlukem.

1. Není dovoleno:

1.1 v lese zakládat oheň, stavět stany, tábořit v lesních prostorách, včetně chatových oblastí

1.2 kácet, řezat stromy, dobývat pařezy, ulamovat keře, trhat chráněné rostliny.

1.3 bez platného rybářského lístku a platné povolenky k rybolovu, chytat ryby v rybníku a na jeho přítocích

1.4 znečišťovat půdu, porosty a okolí ukládáním odpadků, popela, plastů apod.

1.5 jiné jednání směřující proti bezpečnosti a ochraně lesního majetku, přírody a vodního hospodářství

VI.

Chatové oblasti

1. Vlastníci rekreačních objektů , případně jejich uživatelé, jsou povinni:

1.1 při rekonstrukci chat či jiných zařízení, před zahájením terénních a vegetačních úprav, požádat o vyjádření MěÚ Hroznětín. V případě stavební činnosti požádat o vyjádření MěÚ Ostrov - stavební odbor, dále se řídit stavebním zákonem a platným Územním plánem města Hroznětín.

1.2 chaty udržovat v řádném stavu a pečovat o jejich estetickou nezávadnost ve vztahu k okolí

1.3 u každé chaty vybudovat dostatečně velkou nepropustnou jímku na odvod splašků z kuchyně, umývárny a toalety. Odpad z jímky pravidelně vyvážet a ponechat si doklad o jeho řádném vývozu.

1.4 v podnikovém a rekreačním zařízení vést knihu hostů, sloužící jako evidence pobytu, která podléhá kontrole ze strany MěÚ Hroznětín.

1.5 v případě vlastnictví psa tohoto přihlásit k evidenci na MěÚ Hroznětín ( toto neplatí v případě evidence psa u jiného orgánu ). Pes pohybující se na veřejném prostranství musí být na dohled majiteli , který plně odpovídá za jeho chování.

1.6 usilovat o dobré sousedské vztahy, vycházet si vzájemně vstříc, pomáhat si zejména v ochraně chat a zařízení proti neoprávněným zásahům nepovolaných osob

1.7 pro každý rekreační objekt uzavřít smlouvu na odvoz komunálního odpadu s městem Hroznětín dle vyhlášky č. .....o odpadech

1.8 bio odpad ukládat pouze na vlastním pozemku v kompostérech a nebo uložit na řízenou skládku a ponechat si doklad o likvidaci odpadu.

2. Není dovoleno:

2.1 v rekreační oblasti nechat volně pobíhat psy

2.2 rozdělávat táborové ohně

2.3 v době od 24.00 do 6.00 hodin rušit noční klid

2.4. bioodpad ukládat do společných nádob určených k shromažďování odpadu na vyhrazených místech

VII.

Doprava a parkování

Vjezd do rekreační oblasti je povolen pouze s platným povolením k vjezdu, vydaného Městským úřadem Hroznětín

1. Řidiči motorových vozidel jsou povinni:

1.1 zvýšenou měrou brát ohled na uživatele a návštěvníky rekreační oblasti , maximálně dbát bezpečnosti, tichosti a plynulosti provozu

1.2 stát a parkovat pouze na soukromých nebo vyhrazených pozemcích.

2. Není dovoleno:

2.1 užívat jiných než určených a povolených komunikací

2.2 stát vozidlem ( parkovat ) na vozovkách a cestách v rekreační oblasti, zejména u veřejných studní

2.3 v celé rekreační oblasti čistit a umývat vozidla, přívěsy, vypouštět oleje a provádět na vozidle takovou údržbu, která je spojena se znečišťováním životního prostředí anebo způsobuje hluk.

IX.

Závěrečná a všeobecná ustanovení

1. Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů a příkazů orgánů, do jejichž působnosti náleží správa zařízení v rekreační oblasti a dalších orgánů pověřených dohledem v uvedené oblasti

2. Porušení tohoto rekreačního řádu bude postihováno jako přestupek podle zákona č.200/1990 sb., v platném znění, případně podle zvláštních předpisů, zejména platných na úseku bezpečnosti, hygieny,ochrany přírody,vodního a lesního zákona.

Tento rekreační řád byl schválen Zastupitelstvem města Hroznětína na 5. řádném zasedání dne 19. 12. 2011

Tento rekreační řád byl vyhlášen vyvěšením dne 22. 12. 2011 na úřední desce a nabývá účinnosti dne 01. 01. 2012


Martin Maleček - starosta, RNDr. Jan Hujsl - místostarosta